chuyên viên tư vấn

Chuyên viên tư vấn Đào Thị Phượng

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐÀO THỊ PHƯỢNG Cử nhân công tác xã hội trường Đại học Công Đoàn Tốt nghiệp khoá đào tạo chuyên môn sinh trắc vân tay do Trung tâm ADA cung cấp. Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm Core Chuyên viên tư vấn Đào Thị Phượng   KINH NGHIỆM : Tư vấn cho ... Read More »

Chuyên viên tư vấn Nguyễn Quang Tiến

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN NGUYỄN QUANG TIẾN – Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm Core – Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm KidTimes – Tốt nghiệp khoá đào tạo chuyên môn sinh trắc vân tay do Trung tâm ADA cung cấp. Chuyên viên tư vấn Nguyễn Quang Tiến KINH NGHIỆM : – ... Read More »

Chuyên viên tư vấn Bùi Thị Hiền

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BÙI THỊ HIỀN – Tốt nghiệp cử nhân công tác xã hội trường đại học lao động xã hội – Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm Core – Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm KidTimes – Tốt nghiệp khoá đào tạo chuyên môn sinh trắc vân tay do ... Read More »

Chuyên viên tư vấn Nguyễn Văn Ninh

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN NGUYỄN VĂN NINH – Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm Core – Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm KidTimes – Tốt nghiệp khoá đào tạo chuyên môn sinh trắc vân tay do Trung tâm ADA cung cấp. Chuyên viên tư vấn Nguyễn Văn Ninh KINH NGHIỆM : – ... Read More »

>